Konkurs LUBLIN UP!

LUBLIN UP! to międzyuczelniany konkurs na najlepszy pomysł biznesowy, którego celem jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów.
Organizatorami Konkursu są Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich we współpracy z Gminą Lublin. Adresatami Konkursu są studenci i doktoranci (w tym uczestnicy szkół doktorskich) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodzi naukowcy z ww. uczelni, zrzeszeni w zespoły projektowe (2-5 osób). Pomysły biznesowe zgłaszane do konkursu muszą wpisywać się w co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030 tj.: przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe.

Co zyskują Uczestnicy konkursu?

I miejsce:

12 000,00 zł brutto

II miejsce:

8 000,00 zł brutto

III miejsce:

5 000,00 zł brutto

Koordynator uczelniany Konkursu LublinUp!

Koordynatorem II edycji Konkursu LublinUp! jest Fundacja „OIC Poland”. Partnerem wspierającym jest Open Innovation House – firma doradcza wyspecjalizowana we wspieraniu swoich partnerów biznesowych w rozwijaniu innowacji: kreacji nowych produktów, definiowania modeli biznesowych dla nich, testowania koncepcji biznesowych z rynkiem, budowy zespołów innowacji oraz wyposażania ich w niezbędne kompetencje i narzędzia.

Koordynator uczelniany Konkursu LublinUp!

Joanna Bartnik
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

Kontakt w sprawie mediów:

Monika Król
Wydział Kultury Urząd Miasta Lublin

Edycja 2023

12 czerwca 2023 r. odbyła się gala finałowa I. pilotażowej edycji Międzyuczelnianego konkursu Lublin Up! – wspólnego przedsięwzięcia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Politechniki Lubelskiej zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich oraz Gminy Lublin. Uroczystość odbyła się w Auli III Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40.
Celem Konkursu było zidentyfikowanie projektów o największym potencjale rynkowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów biznesowych.
Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń, finalnie dziesięć zespołów przez blisko dwa miesiące pracowało nad swoimi pomysłami biznesowymi, które charakteryzowały się innowacją oraz najlepiej wpisywały się w inteligentne specjalizacje Miasta Lublin określone w Strategii Lublin 2030 tj.: przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe.
Po etapie warsztatowo-mentoringowym zespoły zaprezentowały swoje innowacyjne rozwiązania przed jury w składzie:


Elżbieta Fijołek– właściciel Giełdy Eventów. Założycielka i prezes Klubu Odpowiedzialnego Biznesu tworzy z Zespołem od 10 lat jedną z największych w regionie organizacji biznesowych, łączących i promujących przedsiębiorców za działania w obszarze CSR,

Joanna Bartnik – Koordynator Konkursu ze strony uczelni, broker innowacji, specjalista Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin, przewodniczący Jury,

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej,

Prof. dr hab. Adam Waśko – Prorektor ds. rozwoju uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Na podium stanęły projekty:

„Apteka przyszłości” – I miejsce i voucher o równowartości 12 tys. zł (zespół Pani Aleksandry Pazery)

„Mączka konopna” – II miejsce i voucher o równowartości 8 tys. zł (zespół Pana Adriana Misztala)

„POOPsy” – III miejsce i voucher o równowartości 5 tys. zł (zespół Pani Julii Matczyszyn)

REKRUTACJA – II edycja konkursu – 2024 r.

Grupa docelowa:
Adresatami Konkursu Lublin Up! są studenci i doktoranci (w tym uczestnicy szkół doktorskich) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodzi naukowcy z ww. uczelni, zrzeszeni w Zespoły Projektowe (2-5 osób).

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
1a) przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora – jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów w postępowaniu o stopień doktora w systemie eksternistycznym nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1.

Zespoły mogą być zarówno z jednej Uczelni/grupy adresatów, jak również mogą być mieszane: pomiędzy uczelniami zrzeszonymi w ZUL, jak i grupami (studenci, doktoranci, młodzi naukowcy).

Zgłoszenie do konkursu:

Aby zgłosić się do konkursu, należy w terminie od 18 marca 2024 r. do 14.04.2024 r., wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Koordynator uczelniany Konkursu LublinUp!

Joanna Bartnik
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS