Minigala ZUL

27 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w budynku Argo II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się Minigala Związku Uczelni Lubelskich.

Podczas uroczystości podsumowaliśmy III edycję konkursu Staż za miedzą oraz II edycję konkursu Interprojekt.

Z rąk Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka oraz Kapituły Konkursowej ZUL, Prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej prof. dra hab. inż. Wojciecha Franusa, Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dra hab. Wiesława Gruszeckiego, Prorektora ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dra hab. n. med. Andrzeja Stepulaka oraz Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dra hab. Bartosza Sołowieja, profesora uczelni certyfikaty otrzymało łącznie 65 naukowców.

W ramach inicjatywy Staż za miedzą wyróżniono 28 naukowców, natomiast w ramach inicjatywy Interprojekt 37 naukowców.

Staż za miedzą to projekt stworzony z myślą o naukowcach, którzy planują odbyć staż w jednej z lubelskich uczelni. W ramach inicjatywy można zrealizować staż w okresie od 1 do 3 miesięcy, przy czym każdy naukowiec może zrealizować staż na jednej uczelni jeden raz.

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w uczelni, w której planuje realizować staż, zaplanować przebieg prac, a na koniec zdać sprawozdanie z odbytego stażu. Staż nie zwalnia pracownika z etatowych obowiązków uczelni macierzystej naukowca.

Celem Interprojektu jest budowa interdyscyplinarnych zespołów badawczych prowadzących prace laboratoryjne, których wyniki stanowić będą podstawę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dalsze prace badawcze. Preferowane są projekty zespołów, których uczestnicy reprezentują co najmniej trzy uczelnie.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!