Nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich

6 lipca 2022 roku w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli władz wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich i Prezydenta Miasta Lublin.

Podczas spotkania z dziennikarzami ogłoszono cztery inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich: Akademicki Budżet Partycypacyjny ZUL, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna ZUL i Staż Za Miedzą, a także wręczono statuetki Wybitny Student Związku Uczelni Lubelskich 2022 przyznane najlepszym studentom i studentkom z poszczególnych uczelni tworzących Związek.

W spotkaniu udział wzięli: dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr hab. inż. Paweł Droździel – Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.

Na wstępie głos zabrał Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk:

– Akademickość to strategiczny filar Lublina, nasza marka i znak rozpoznawczy. Obecność szkół wyższych w mieście znacząco wpływa na rozwój we wszystkich obszarach. Od ponad dekady stymulujemy trójstronną współpracę pomiędzy miastem, uczelniami i biznesem, a jej kontynuację zakłada Strategia Lublina na kolejne lata. W wymiarze praktycznym przyniesie to wspólne projekty i programy wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki oraz umacniające akademicką pozycję Lublina.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS podkreślił znaczenie współpracy w ramach ZUL:

– Musimy mieć świadomość, że aktywne funkcjonowanie Związku Uczelni Lubelskich to z jednej strony szansa dla środowiska akademickiego Lublina, ale również świetny przykład dla innych podmiotów, jak należy ze sobą współpracować szukając efektu synergii i połączenia potencjałów. Prezentowane dzisiaj kolejne inicjatywy ZUL, przy wsparciu Miasta Lublin, pokazują bardzo dobrą współpracę uczelni zrzeszonych w Związku w zakresie m.in. sfery badawczej, naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej. Aktywności te z pewnością wzmocnią nie tylko potencjał naszych uniwersytetów i miasta, ale również staną się przykładem dobrych praktyk dla innych uczelni.

dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej zaznaczył:

Dobrze wypracowana i rozwinięta współpraca może mieć istotne znaczenie zarówno dla całego lubelskiego środowiska akademickiego, jak i dla poszczególnych uczelni. W ramach wspólnego działania naukowego, dydaktycznego oraz komercjalizacyjnego mamy możliwość lepszego gospodarowania posiadanymi zasobami. A sam proces dzielenia wiedzą, doświadczeniem i zapleczem badawczym jest bardziej efektywny i przynosi lepsze rezultaty. Dzięki naszym inicjatywom przechodzimy na wyższy stopień współpracy oraz, co ważniejsze, mamy szansę zyskać znacznie więcej jako jeden silny głos, szczególnie w stosunku do świata biznesu.

 

Podczas konferencji prasowej ogłoszono kolejne 4 inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich:

 

Akademicki Budżet Partycypacyjny ZUL

W ramach projektu organizacje studenckie, wydziały, instytuty, koła naukowe, ale także pojedynczy studenci i pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy, które w przyszłości będą służyć środowisku akademickiemu naszego miasta. Zgłoszone pomysły zostaną poddane analizie, a następnie odbędzie się głosowanie na każdej z uczelni celem wyłonienia najbardziej pożądanego projektu. Projekty zgłoszone w roku 2022 realizowane będą w roku 2023.

 

Interprojekt ZUL

Konkurs „INTERPROJEKT” organizowany przez Związek Uczelni Lubelskich ma na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych funkcjonujących w ramach ZUL, prowadzących prace laboratoryjne, których wyniki stanowić będą podstawę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dalsze prace badawcze.

Z wnioskiem o finansowanie w ramach tego konkursu może wystąpić pracownik uczelni będącej członkiem ZUL, który złoży stosowne oświadczenie. Preferowane będą projekty zespołów, których uczestnicy reprezentują co najmniej trzy uczelnie stanowiące ZUL.

 

Wirtualna Karta Biblioteczna ZUL

Inicjatywa oczekiwana przez środowisko akademickie naszego miasta. Dzięki naszemu rozwiązaniu studenci, doktoranci i pracownicy uczelni będą mogli nieodpłatnie korzystać z zasobów bibliotek głównych uczelni na zasadach wzajemności.

 

Staż za miedzą

Konkurs „STAŻ ZA MIEDZĄ” jest przeznaczony dla naukowców, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład ZUL. Ma na celu rozpoczęcie lub kontynuację badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.

 

 

Podczas konferencji prasowej uhonorowani zostali także wybitni studenci, którzy w sposób szczególny wyróżnili się wynikami w nauce, ale także zaangażowaniem w działalność akademicką.

 

Statuetkę Związku Uczelni Lubelskich oraz stosowne listy gratulacyjne z rąk Prezydenta i władz rektorskich otrzymali: Magdalena Piłat (Politechnika Lubelska), Aleksandra Ren (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mykhailo Zaslavskyi (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Daria Żuraw (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

 

 

Szczegółowe informacje o ww. projektach i wydarzeniu można znaleźć na stronie Związku Uczelni Lubelskich: www.4zul.pl